Structure

12/15/2016 06:45:33 pm

This information is available only in original (Ukrainian) language (in process of translation). Sorry for inconvenience. 


Загальні збори
До виключної компетенції Загальних зборів членів НАМУ належить вирішення таких питань:

 • затвердження Статуту АСОЦІАЦІЇ, внесення змін та доповнень до нього;
 • визначення основних напрямів діяльності та завдань АСОЦІАЦІЇ;
 • визначення структури та кількісного складу органів управління АСОЦІАЦІЇ;
 • обрання та дострокове відкликання персонального складу АСОЦІАЦІЇ;
 • обрання та дострокове відкликання Голови;
 • обрання та дострокове відкликання персонального складу Контрольно-ревізійної комісії;
 • затвердження звітів про діяльність АСОЦІАЦІЇ та її органів управління з визнанням їх роботи задовільною чи незадовільною;
 • прийняття рішень про реорганізацію та припинення діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;
 • реалізація права власності на майно АСОЦІАЦІЇ. Окремі функції щодо управління майном та його реалізацію,
 • за рішенням Загальних зборів, можуть бути покладені на Правління або створені ним юридичні особи(товариства, підприємства);
 • затвердження символіки АСОЦІАЦІЇ;
 • затвердження Положень АСОЦІАЦІЇ, необхідних для забезпечення діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • затвердження бюджету АСОЦІАЦІЇ;
 • прийняття рішень за скаргами на відмову у прийомі до АСОЦІАЦІЇ, а також за скаргами на виключення з АСОЦІАЦІЇ;
 • інші питання віднесені чинним законодавством України до виключної компетенції вищого органу управління.

Правління
В межах своєї компетенції Правління:

 • забезпечує виконання рішень Загальних зборів членів;
 • скликає Загальні збори членів та формує попередній порядок денний із урахуванням поданих Правлінню пропозицій членів АСОЦІАЦІЇ;
 • організовує підготовку та подання рекомендацій Загальним зборам членів щодо визначення основних напрямів діяльності АСОЦІАЦІЇ, затвердження планів і звітів про їх виконання, інших пропозицій з питань діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • затверджує поточні плани діяльності АСОЦІАЦІЇ та заходи, необхідні для їх виконання;
 • забезпечує виконання бюджету АСОЦІАЦІЇ;
 • здійснює нагляд за управлінням майном та коштами АСОЦІАЦІЇ відповідно до Статуту та чинного законодавства України;
 • приймає рішення про набуття членства АСОЦІАЦІЇ новими особами;
 • приймає рішення про виключення з членів АСОЦІАЦІЇ;
 • затверджує штатний розклад АСОЦІАЦІЇ;
 • прийняття рішень про створення та закриття відокремлених підрозділів АСОЦІАЦІЇ;
 • щорічно звітує на Загальних зборах членів про результати діяльності Правління;
 • здійснює інші повноваження, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів членів.

Президент
В межах своєї компетенції Президент:

 • здійснює загальне керівництво АСОЦІАЦІЄЮ між засіданнями Правління;
 • представляє АСОЦІАЦІЮ у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та
 • недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними
 • особами тощо, діє від імені АСОЦІАЦІЇ без довіреності та вчиняє від імені АСОЦІАЦІЇ юридично значущі дії;
 • скликає чергові та позачергові засідання Правління;
 • здійснює оперативне управління майном та коштами АСОЦІАЦІЇ;
 • забезпечує виконання бюджету АСОЦІАЦІЇ;
 • забезпечує координацію діяльності відокремлених підрозділів (у разі їх створення);
 • має право першого підпису фінансових документів;
 • головує на засіданнях Правління;
 • щорічно звітує на Загальних зборах членів про результати діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • щорічно звітує на Загальних зборах членів про результати діяльності Правління;
 • вносить на розгляд Загальних зборів членів та Правління пропозиції з будь-яких питань діяльності АСОЦІАЦІЇ;
 • здійснює інші повноваження, віднесені до його компетенції чинним законодавством України та Статутом,
 • приймає з цих питань будь-які рішення та виконує будь-які дії, крім тих, що відносяться до компетенції інших органів управління АСОЦІАЦІЇ.

Контрольно-ревізійна комісія
В межах своєї компетенції Контрольно-ревізійна комісія:

 • здійснює контроль за фінансовою, економічною і господарською діяльністю АСОЦІАЦІЇ;
 • контролює виконання бюджету АСОЦІАЦІЇ;
 • контролює використання коштів та майна АСОЦІАЦІЇ;
 • контролює виконання посадови особами та членами АСОЦІАЦІЇ рішень органів АСОЦІАЦІЇ;
 • перевіряє стан і облік матеріальних цінностей АСОЦІАЦІЇ;
 • отримує будь-які документи, що стосуються фінансової діяльності АСОЦІАЦІЇ та її відокремлених підрозділів (у разі їх створення);
 • виносить на розгляд Загальних зборів членів будь-які питання, що стосуються результатів проведених нею перевірок;
 • щорічно звітує на Загальних зборах членів про результати діяльності Контрольно-ревізійної комісії;
 • здійснює інші повноваження відповідно до Положення про Контрольно-ревізійну комісію АСОЦІАЦІЇ.

This website has been updated as part of a project implemented by the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine with financial support provided by the government of Finland. The contents of this website are the sole responsibility of the National Association of Mediators of Ukraine and can in no way be taken to reflect the views of the Project Co-ordinator.